O nás Zaměstnanci Třídy Aktuality Plán akcí Dokumenty Stravovani Jídelníček Informace Fotogalerie Videogalerie Kontakt Na druhý web Menu
VI.třída VII.třída VIII.třída Menu tříd

Obecné podmínky činnosti v mateřské škole odpovídají všem požadavkům uvedeným v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání dětí. Prioritním cílem školy je poskytovat rodičovské veřejnosti kvalitní služby při výchově a vzdělávání jejich dětí. Předností a záměrem naší školy je milé klima, vlídnost a vstřícnost všech zaměstnanců školy jak k dětem, tak k jejich rodičům. Úsilí pracovníků školy je zaměřeno na vytvoření vzájemné důvěry mezi rodiči a pracovníky školy, na dobrou a vstřícnou spolupráci s rodiči, ale především prvotním záměrem školy je vytvoření klidného a příjemného prostředí a zázemí pro děti, aby jejich pobyt v MŠ byl pro ně radostný, prospěšný a působil tak na jejich všeobecný harmonický rozvoj.

 

Mateřská škola uskutečňuje vzdělávání dětí ve třech třídách:

6. třída - MOTÝLCI, děti ve věku 3 – 6 let

p. učitelky Ivana Dušková,Zdeňka daníšková

7. třída – BERUŠKY, děti ve věku 5 – 6 let

p. učitelky Zuzana Rabiňáková, Lída Jarošová

 

8. třída (logopedická) – VČELIČKY, děti ve věku 5 – 6 let

p. učitelka Radomíra Lukášová

 

V MŠ je dodržován pravidelný denní rytmus a řád, který je možno flexibilně přizpůsobovat potřebám dětí a aktuální situaci – viz. Režim dne. Veškeré činnosti probíhající v průběhu celého dne v MŠ jsou pedagogickými pracovníky řádně promyšleny, naplánovány a cíleně zaměřeny. Vycházejí z ŠVP a následně jsou detailně rozpracovávány v TVP jednotlivých tříd. Plánování všech činností vychází nejen z potřeb jednotlivých dětí, ale i z náhodných situací v průběhu celého roku. Je systematické, učitelky zpracovávají tematické bloky k ročnímu období, plánují činnosti pro děti v návaznosti na pravidelné slavnosti a tradice. Všichni pedagogové dbají na to, aby řízené i volné činnosti dětí byly v rovnováze. Naplňují tím svoje vzdělávací záměry a cíle. Velký důraz klademe na to, aby vzdělávání probíhalo přirozenou cestou, aby bylo názorné, založené na vlastní činnosti dětí a na jejich prožitcích. Dbáme na to, že každé dítě má právo vzdělávat se v rozsahu svých možností a individuálních potřeb a může samo rozhodnout, co z nabízeného zkusí, čemu se bude věnovat, s kým si bude hrát, co je zajímá, baví, co chce vědět. Děti mají možnost odmítnout svoji účast na společných činnostech zrovna tak, jako mají právo na soukromí. Podporujeme hlavně skupinové a individuální praktické činnosti, využíváme komunikační kruh. Množstvím pomůcek a materiálů zajišťujeme dětem aktivní využití času v MŠ. Usilujeme o co nejlepší podmínky pro vydatný pohyb a pobyt dětí na čerstvém vzduchu. Při vhodném počasí se snažíme co nejvíce činností přesouvat ven. Pobyt dětí je zařazován každý den, je pouze omezen při silném, prašném větru, vydatném dešti a mrazech pod –10°C. Program činností v MŠ je přizpůsobován také kvalitě ovzduší. Respektujeme individuální potřebu spánku dětí. Všechny děti odpočívají nejméně 30 minut /četba pohádky/ a těm, které neusnou, je nabídnuta klidná činnost. Pedagogové respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Pedagogický styl našich učitelek je vstřícný a sympatizující, založený na partnerském vztahu k dítěti. Děti mají stejná práva, možnosti i povinnosti. Nikdo není zvýhodňován nebo naopak. Vedeme děti k tomu, aby se nebály, pracovaly samostatně, důvěřovaly si. Tím podporujeme jejich sebevědomí a aktivitu. Děti si na začátku školního roku vytváří pravidla soužití ve třídě, která je vedou k vzájemnému respektování a kamarádství. Rozvíjíme u nich vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost a vzájemnou podporu. Předcházíme šikaně. Snažíme se dětem být přirozeným vzorem a přiblížit se jim tak, aby se nebály obrátit se na nás s jakýmkoliv problémem. Děláme vše pro to, aby se děti za námi a za svými kamarády každý den těšily.