O nás Zaměstnanci Třídy Aktuality Plán akcí Dokumenty Stravovani Jídelníček Informace Fotogalerie Videogalerie Kontakt Na druhý web Menu
VI.třída VII.třída VIII.třída Menu tříd

Obecné podmínky činnosti v mateřské škole odpovídají všem požadavkům uvedeným v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání dětí. Prioritním cílem školy je poskytovat rodičovské veřejnosti kvalitní služby při výchově a vzdělávání jejich dětí. Úsilí pracovníků školy je zaměřeno na vytvoření vzájemné důvěry mezi rodiči a pracovníky školy, na dobrou a vstřícnou spolupráci s rodiči, ale především vytvoření klidného a příjemného prostředí a zázemí pro děti, aby jejich pobyt v MŠ byl pro ně radostný, prospěšný a působil tak na jejich všeobecný harmonický rozvoj.

 

Mateřská škola uskutečňuje vzdělávání dětí ve třech třídách:

6. třída - MOTÝLCI, děti ve věku 3 – 6 let

p. učitelky Ivana Dušková, Zdeňka Daníšková

asistent pedgoga Bc.Marek Kouřil

7. třída – BERUŠKY, děti ve věku 5 – 6 let

p. učitelky Zuzana Rabiňáková, Lída Jarošová

asistentka pedagoga: Eva Kučerová

8. třída (logopedická) – VČELIČKY, děti ve věku 5 – 6 let

p. učitelka Radomíra Lukášová, Bohunka Pampuriková

asistentka pedagoga: Zuzana Svedoníková

 

 

V MŠ je dodržován pravidelný denní rytmus a řád, který je možno flexibilně přizpůsobovat potřebám dětí a aktuální situaci – viz. Režim dne. Veškeré činnosti probíhající v průběhu celého dne v MŠ jsou pedagogickými pracovníky řádně promyšleny, naplánovány a cíleně zaměřeny. Vycházejí z ŠVP a následně jsou detailně rozpracovávány v TVP jednotlivých tříd. Plánování všech činností vychází nejen z potřeb jednotlivých dětí, ale i z náhodných situací v průběhu celého roku. Všichni pedagogové dbají na to, aby řízené i volné činnosti dětí byly v rovnováze. Velký důraz klademe na to, aby vzdělávání probíhalo bylo názorné, založené na vlastní činnosti dětí a na jejich prožitcích. Dbáme na to, že každé dítě má právo vzdělávat se v rozsahu svých možností a individuálních potřeb. Děti mají možnost odmítnout svoji účast na společných činnostech zrovna tak, jako mají právo na soukromí. Podporujeme hlavně skupinové a individuální praktické činnosti, využíváme komunikační kruh. Usilujeme o co nejlepší podmínky pro vydatný pohyb a pobyt dětí na čerstvém vzduchu. Při vhodném počasí se snažíme co nejvíce činností přesouvat ven. Pobyt dětí je zařazován každý den, je pouze omezen při silném, prašném větru, vydatném dešti a mrazech pod –10°C. Respektujeme individuální potřebu spánku dětí. Všechny děti odpočívají nejméně 30 minut /četba pohádky/ a těm, které neusnou, je nabídnuta klidná činnost. Pedagogové respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Pedagogický styl našich učitelek je vstřícný a sympatizující, založený na partnerském vztahu k dítěti. Vedeme děti k tomu, aby se nebály, pracovaly samostatně, důvěřovaly si. Tím podporujeme jejich sebevědomí a aktivitu. Děti si na začátku školního roku vytváří pravidla soužití ve třídě, která je vedou k vzájemnému respektování a kamarádství. Rozvíjíme u nich vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost a podporu. Předcházíme šikaně.